- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - https://bmgolestan.ir -

روستای رانشی آق امام شهرستان مراوه تپه تثبیت می شود

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، دکتر حق شناس استاندار گلستان در جلسه ای با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع رانش زمین در روستای آق امام شهرستان مراوه تپه گفت: طرح تثبیت برای اهالی روستای آق امام شهرستان مراوه تپه که دچار رانش زمین شده است با همکاری کامل بنیاد مسکن استان اجرایی می شود.

استاندار گلستان گفت: کسانی که در سایت جدید به آنها زمین اعطا می شود , زمین فعلی آنها در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد و بر اساس تفاهم نامه بنیاد مسکن و دهیاری روستا مبنی بر زهکشی اراضی روستا توسط بنیاد مسکن در راستای تثبیت زمین , باید این عملیات اجرایی هرچه سریعتر آغاز شود.

وی تصریح کرد: سایت جدید با وسعت ۵.۵ هکتار بر اساس توافق مالک و بنیاد مسکن در اختیار این نهاد قرار گرفته تا ساخت مسکن اهالی روستا آق امام در آن صورت گیرد و با همکاری بنیاد مسکن برای دامداران در سایت جدید مکان هایی جهت نگهداری دام و دامداری ایجاد خواهد شد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان