امور واگذاری و فروش واحدهای مسکونی

کمیته امور واگذاری پروژه های معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، عهده دار مسوولیت سیاست گذاری، تصمیم گیری و نظارت بر فروش و واگذاری پروژه های حوزه ی مسکن شهری می باشد.

همچنین کلیه پروژه های معاونت محترم امور مسکن شهری جهت فروش و واگذاری به کلیه متقاضیان می بایست براساس فلوچارت واگذاری ابلاغی از سوی دفتر مرکزی بنیاد که در ذیل آورده شده است، واگذار گردند.


اعضای محترم کمیته واگذاری به ترتیب ذیل می باشند...


بازگشت به صفحه اصلی