- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

ارزیابی کیفی طرح اقدام ملی مسکن

دانلود مستندات ارزیابی کیفی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

ارزیابی کیفی -اقدام ملی مسکن